پر بحث ترین
استان کرمان
شناسه خبر: 54

بوتیا نیوز توسط دانشجویان و فعالین فضای مجازی کرمان با هدف اطلاع رسانی صحیح درسال ۱۳۹۰ تاسیس شد.

بوتیا نیوز توسط دانشجویان و فعالین فضای مجازی کرمان با هدف اطلاع رسانی صحیح درسال ۱۳۹۰ تاسیس شد.